You can customize your own smilies with kxreindeerback and kxtreeback. To do so, add #kxreindeerback or #kxtreeback to the end of your smiley. Example: d#kxtreeback

You can put smilies inside of Kxglobe. Example: d#kxglobe

Kxsnowflake is also an FX smiley, allowing you to make your smilies move around like a snowflake. Example: d#kxsnowflake


  • Smilies are: (kxmas#)(kxbaubleback#)(kxbell#)(kxcandle#)(kxcane#)(kxgift#)(kxgingerman#)(kxglobe#)(kxmtoe#)(kxpenguin#)(kxpudding#)(kxreindeer#)(kxreindeerback#)(kxsman#)(kxsnowflake#)(kxswoman#)(kxtree#)(kxtreeback#)(kxwreathe#)